Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim  |  Yasal Uyarı
  
 

ANA SAYFA           HAKKIMIZDA           HİZMETLERİMİZ           SİRKÜLERİMİZ           EĞİTİMLERİMİZ           KARİYER           İLETİŞİM

   
   
   
  PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
    
   
    
   
 
  DUYURULAR
    
E-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının Saklanması Hk.

E-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 09/10/2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” ile 2020 ve müteakip yıllara ait e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarımı konusunda; 2020 yılı için özel aktarım tarihleri belirlenmekle beraber 2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günü son aktarım zamanı olarak belirlenmiştir.

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik  Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasında;

- e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve GİB’ten bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu,

- e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve GİB’ten bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esasların, GİB tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanacağı ve

- e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyaların bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen sürelerin dikkate alınacağı

hususlarına yer verilmiştir. Aynı Tebliğin “7. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 7.8. maddesinde ise; elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen defterler ile defterlerle ilişkili muhasebe fişlerinin ve berat dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartlar, teknik ve uygulama kılavuzları ile e-Defter uygulamasına ilişkin diğer kuralların edefter.gov.tr adresinde duyurulacağı belirtilmiştir.

Kılavuzda e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının, GİB bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına yönelik takip edilecek işlem adımları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalanması için yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 128 ve 131 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile berat yükleme sürelerinde değişiklik yapılarak mükellef grupları için farklı tarihler belirlenmişti.

A- 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanları:

Söz konusu Kılavuzda belirtilen Saklama Programını kendi sistemlerine kuracak ve kullanacak olan mükelleflerin 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dönem

Aktarım Zamanı

2020 / Ocak - Şubat - Mart

15 Ocak 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

B- 2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının aktarım zamanları:

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1) Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler:

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım zamanı

0cak-Şubat- Mart

2021 Mayıs ayı sonu

15 Haziran 2021’e kadar

Nisan-Mayıs-Haziran

2021 Ağustos ayı sonu

15 Eylül 2021’e kadar

Temmuz-Ağustos-Eylül

2021 Kasım ayı sonu

15 Aralık 2021’e kadar

Ekim-Kasım-Aralık (Gerçek)

2022 Mart ayı sonu

15 Nisan 2022’ye kadar

Ekim-Kasım-Aralık (Tüzel)

2022 Nisan ayı sonu

16 Mayıs 2022’ye kadar

2) Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım zamanı

0cak

2021 Nisan ayı sonu

17 Mayıs 2021’e kadar

Şubat

2021 Mayıs ayı sonu

15 Haziran 2021’e kadar

Mart

2021 Haziran ayı sonu

16 Temmuz 2021’e kadar

Nisan

2021 Temmuz ayı sonu

16 Ağustos 2021’e kadar

Mayıs

2021 Ağustos ayı sonu

15 Eylül 2021’e kadar

Haziran

2021 Eylül ayı sonu

15 Ekim 2021’e kadar

 

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım zamanı

Temmuz

2021 Ekim ayı sonu

15 Kasım 2021’e kadar

Ağustos

2021 Kasım ayı sonu

15 Aralık 2021’e kadar

Eylül

2021 Aralık ayı sonu

17 Ocak 2022’ye kadar

Ekim

2022 Ocak ayı sonu

15 Şubat 2022’ye kadar

Kasım

2022 Şubat ayı sonu

15 Mart 2022’ye kadar

Aralık (Gerçek)

2022 Mart ayı sonu

15 Nisan 2022’ye kadar

Aralık (Tüzel)

2022 Nisan ayı sonu

16 Mayıs 2022’ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Bu uygulamanın kanuni defterleri saklama ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

Mükellefler, belirlenen tarihleri aşmamak kaydıyla e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir. Bahse konu Kılavuza http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 


 
   BASINDAN HABERLER
 
 
 
   GÜNCEL MEVZUAT
 
 
 

                        


MORES BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. 

İSTANBUL OFİS

Adres
Tel
Faks
E-Posta

:
:
:
:

Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. No: 57 Dilkum Sitesi 6 Blok K: 3 D: 18 Kadıköy / İstanbul
0 216 - 251 19 09
0 216 - 251 19 09
info@moresymm.comWeb Tasarım:
 
www.MuhasebeTR.com