Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim  |  Yasal Uyarı
  
 

ANA SAYFA           HAKKIMIZDA           HİZMETLERİMİZ           SİRKÜLERİMİZ           EĞİTİMLERİMİZ           KARİYER           İLETİŞİM

   
   
   
  PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
    
   
    
   
 
  DUYURULAR
    
7256 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır.

17.11.2020  tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete ’de 7256 sayılı ‘’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ yayımlanmıştır.
 
İlgili kanun ile,  işverenlere ve çalışanlara yönelik yeni bazı düzenlemeler yapılmış, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmış, yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların beyan edilerek kayda alınması ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
 
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan işverenlere ve çalışanlara yönelik düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.
 
1. 31/8/2020 tarihi baz alınarak vergi, SGK ve diğer amme alacakları ile idari para cezalarına Kanunda belirtilen şartlarda yapılandırma hakkı tanınmıştır. Bu konuda ayrı bir sirküler yayımlanmıştır.
 
2. İşsizlik ödeneğinden yararlanan sigortalılardan, işten çıktıkları tarihten sonra 90 gün içerisinde yeni bir işe girmemeleri halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait uzun vadeli sigorta primlerinin işsizlik sigortasından karşılanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
 
3. “Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını” konu edinen teşvik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi
 
4. “İlave İstihdam teşvikini” konu edinen teşvik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi.
 
5. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 1/1/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine ertelendi.
 
6. Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin 31/12/2020 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi
 
7. 7252 sayılı Kanunla getirilen “normalleşme desteğinden” yararlanma süresinin 31/12/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar sektörel bazda veya bir bütün olarak uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi.
 
8. 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş sözleşmesi İş kanunun 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile kayıt dışı çalışanların en son çalıştığı özel sektör işverenine 01/12/2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve işveren tarafından;
 

  • Fiilen çalıştırılmaları halinde işverene, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere destek verilmesi,
  • İşe başlatılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği ücretsiz izne çıkarılanlara 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
  • İşverene başvurup, başvurusu kabul edilmeyenlere ise hane başına 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 34,34 TL destek verilmesi,

           Yönünde düzenleme yapıldı.

9. 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/04/2020 tarihinden sonra SGK’ da tescil edilmesi nedeniyle 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde işçi çalıştırmayan özel sektör işyerlerinde 01/12/2020 tarihinden itibaren işe alınanların;
 

  • Fiilen çalıştırılması halinde işverene, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere destek verilmesi,
  • İşe başlatılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği ücretsiz izne çıkarılanlara 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,

           Yönünde düzenleme yapıldı.

10. Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut hükmün anayasa mahkemesince iptal edilmesi üzerine karar verilmiş ve iptal kararı nedeniyle oluşacak yasal boşluğun giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.
 
7256 Sayılı Kanun çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Kanun’da yer alan bazı vergisel düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.
 
1) İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı İstisnası  getirilmiştir.  Düzenlemeyle bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Tevkifat yükümlülüğü Bankalara verilmiş olup, çalışanı bulunanlar açısından %2 bulunmayanlar açısından %4’lük bir tevkifat öngörülmektedir.
 
2) Yurtdışına elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda %50 kazanç istisnası getirilmiştir. 

Tam mükellef gerçek kişilerin Posta İdaresi yada hızlı kargo şirketleri tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettiklerin kazançların  % 50’sinin Gelir Vergi Kanunu’nun 89. maddesi kapsamında gelir vergisi matrahından indirilmesine olanak tanınmaktadır.
 
3) Sermaye şirketlerinin sermaye azaltımı yolu ile ortaklarına yapmış oldukların ödemelerin kâr payı dağıtımı sayılarak ve %15   stopaja tabi olacaktır.
 
4) GVK Geçici 67’nci maddenin  (Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen   gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve  özel finans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik ) yürürlük süresinin 31 Aralık 2025 tarihine uzatılmıştır.  
 
5) Jokey, Jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden % 20 oranında tevkifat yapılmasını öngören Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 68. maddesinin uygulanma süresi 31.12.2020  tarihine kadar uzatılmıştır.
 
6) 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan vergi ödemeksizin yeni bir varlık barışı düzenlemesi getirilmiştir.30/6/2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı getirilmektedir.
 
7) KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesinde düzenlenen dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine yönelik istisnanın uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
8) Millî Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası için öngörülen KDV istinasının süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır
 
9) 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnası getirilmiştir.
 
10) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.
 
11) Dernek veya vakıflarca elde edilen bazı gelirlerin iktisadi işletme oluşturmayacağına ilişkin süre uzatılmıştır.
 
12) İstanbul’da deprem riski dolayısıyla yapılan çalışmalara ilişkin KDV istisnası süresinin uzatılmıştır.
 
13) 7194 sayılı Kanun’da düzenlenen konaklama vergisinin yürürlüğü 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.
 
Söz konusu kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla,


 
   BASINDAN HABERLER
 
 
 
   GÜNCEL MEVZUAT
 
 
 

                        


MORES BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. 

İSTANBUL OFİS

Adres
Tel
Faks
E-Posta

:
:
:
:

Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. No: 57 Dilkum Sitesi 6 Blok K: 3 D: 18 Kadıköy / İstanbul
0 216 - 251 19 09
0 216 - 251 19 09
info@moresymm.comWeb Tasarım:
 
www.MuhasebeTR.com